INTEGRITETSPOLICY

Denna integritetspolicy gäller från den 24 maj 2018

– Integritetspolicy –

Finns Städ & Fönsterputs AB(FINNS.) värnar om din personliga integritet och vi strävar alltid efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt och följa gällande lagar och regler för dataskydd. Med denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur dina personuppgifter behandlas av FINNS. Denna policy gäller för alla uppgifter som samlas in i samband med er förfrågan, beställning, köp, arbetssökan som du gör hos FINNS., genom användning av vår hemsida eller prenumerationer på nyhetsbrev.

Vem är ansvarig för dina personuppgifter

Finns Städ & Fönsterputs AB(5562110881), Gamlestadsvägen 1, 415 02 Göteborg är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du kan kontakta oss på telefon 031 194447 eller via mail info@finns.se

Vilka personuppgifter behandlar vi

FINNS. behandlar personuppgifter som du själv har tillhandahållit oss, som vi samlar in via vår webbplats www.finns.se eller erhåller från en tredjepart inom ramen för vårt affärsnätverk. När du gör en förfrågan eller ett köp hos oss kommer du att lämna information till oss, likaså när du registrerar dig för nyhetsbrev. Du kan även komma att lämna information till FINNS. av andra anledningar. Informationen som du lämnar kan vara namn, bild, allmän text, IP adress , personnummer, kontakt- & adressuppgifter, personliga preferenser, telefonnummer.

För vilka ändamål behandlar vi dina uppgifter

Vi behandlar dina kontaktuppgifter för att administrera förfrågningar från dig och eventuella avtal med dig samt för att ge information och service i samband med sådana förfrågningar och avtal. Detta kan exempelvis vara intresseanmälningar för våra tjänster och produkter som du väljer att deltaga i eller prenumerationer på nyhetsbrev.

Dina personuppgifter kan även komma att användas för marknadsföring, uppföljningar samt för vår sälj- & tjänst/produktutveckling i syfte att förbättra våra tjänster och produkter. I de fall du inte vill ta del av marknadsföring och/eller erbjudanden, vänligen kontakta oss.

Laglig grund för behandlingen och lagringsperiod

FINNS. behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig EU lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter när det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig och när vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter, t ex ett intresse av att få marknadsföra oss mot besökare på webbplats eller ett intresse av att utveckla vår webbplats eller våra tjänster och/eller produkter. Om vi skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som enligt tillämplig EU lagstiftning kräver ditt samtycke, så kommer vi att inhämta ditt samtycke innan vi påbörjar en sådan behandling.

Uppgifterna som vi samlar in i enlighet med vad som anges ovan raderas när ändamålen med behandlingen fullgjorts.

Säkerhet till skydd för personuppgifter

FINNS. värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och har i detta syfte vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.

Begränsningar i utlämnande av personuppgifter

FINNS. kan anlita externa samarbetspartners att utföra uppgifter för vår räkning, t ex för att tillhandahålla IT-tjänster eller hjälpa till med marknadsföring, administration av pressmeddelanden, analyser eller statistik. Utförandet av dessa tjänster kan innebära att våra samarbetsparners, både inom EU/EES och utanför EU/EES, får tillgång till dina personuppgifter. Bolag som hanterar personuppgifter för vår räkning får alltid underteckna avtal med oss för att vi skall kunna säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter även hos våra samarbetsparners.

I relation till samarbetspartners utanför EU/EES vidtas särskilda skyddsåtgärder, som t ex att teckna avtal som inkluderar de standardiserade modellklausuler för dataöverföring som antagits av EU-kommissionen och som finns tillgängliga på EU-kommissionens webbplats.

FINNS. kan även komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som t ex polisen eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

FINNS. kommer inte att lämna ut dina personuppgifter i någon annan utsträckning än vad som beskrivs i detta avsnitt

Dina rättigheter och rätt att inge klagomål

Du har rätt att, i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning, när som helst begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig, att få felaktiga personuppgifter rättade, att FINNS. skall sluta behandla samt radera dina personuppgifter, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, att utöva din rätt till dataportabilitet, att dra tillbaka ett samtycke till viss behandling (där samtycke har inhämtats) samt att invända mot behandlingen av personuppgifterna. Vänligen kontakta i sådant fall FINNS. genom kontaktuppgifterna till ansvarig för personuppgifter.

Finns Städ & Fönsterputs AB